Gizlilik politikası

1. TEMEL KAVRAMLAR
Web sitesi: ''Medine Akademisi'' adlı internet kaynağı https://medinaschool.org adresi üzerinden yayın yapıp faaliyet göstermektedir.
Site yönetimi: Ticari olmayan bir sivil toplum kuruluşu olan ''Medine Akademisi''
Kullanıcı: Aşağıda detayları belirtilen süreç çerçevesinde kişisel bilgilerini Site yönetimine aktarılmak üzere Kayıt formu yoluyla Web sitesine kaydettiren gerçek ya da tüzel kişi.
Kayıt formu ve Bağış yapma: Site yönetimine aktarılmak ve/veya Ticari olmayan bir sivil toplum kuruluşu olan ''Medine Akademisi''ne bağış yapmak maksatlarıyla Kullanıcının Kayıt formu yoluyla kişisel bilgilerini Web sitesine kaydettirmesi sürecidir.

2.GENEL HÜKÜMLER
2.1 İşbu Gizlilik politikası belgesi, Site yönetimine ait resmi ve temel-standart bir doküman niteliğine haiz olup, Web sitesi üzerindeki Kayıt formunu kullanan gerçek ve tüzel kişilerin site üzerinde kaydettirmiş oldukları mevzubahis bilgilerin kullanımı ve korunması süreçlerini tanzim eder.
2.2 İşbu Gizlilik politikasının amacı, yetkisiz erişim ve yayın faaliyetlerinden korunma süreçleri de dahil olmak üzere Kullanıcının kişisel bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasıdır.
2.3 Kullanıcıya ait kişisel bilgilerin toplanması, saklanması, yayınlanması ve güvenliğinin sağlanması faaliyetleri işbu Gizlilik politikası ile düzenlenir.
2.4 İşbu Gizlilik politikasının geçerli olan nihai nüshası, Site yönetimi tarafından hazırlanmış ve yine Site üzerindeki ''Gizlilik Politikası'' bağlantısını kullanan tüm internet kullanıcılarının erişimine de açık olan ''kamuya açık'' niteliğine haiz belgedir.
2.5 Site yönetimi gerekli gördüğü hallede işbu Gizlilik politikası üzerine değişiklik yapma hakkına sahiptir.
2.6 İşbu Gizlilik politikası üzerinde değişiklik yapılması halinde, Site yönetimi mevzubahis değişiklikleri içeren yeni Gizlilik politikasını Site üzerinde yayımlamak suretiyle Kullanıcıları bilgilendirir.
2.7 Değişiklikler içeren yeni Gizlilik politikasının site üzerinde yayımlanması halinde, bir önceki nüsha Site yönetiminin evrak arşivinde saklanır.
2.8 Site üzerindeki Kayıt formunu kullanan Kullanıcı, işbu Gizlilik politikasında belirtilen şartları kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
2.9 Site yönetimi Kullanıcıların vermiş oldukları kişisel bilgilerin doğruluğunu ve güvenliğini kontrol etme gibi bir faaliyet yürütmez.

3. KULLANICILARA AİT KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR VE MAKSATLAR
3.1 Kullanıcıya ait ad, soyadı, e-mail, yaş, cinsiyet vb. bilgiler yine Kullanıcının rızasıyla bizzat Kullanıcı tarafından Site yönetimine aktarılmaktadır.
3.2 Site üzerindeki Geri bildirim formunu üzerinden kişisel bilgilerini aktaran Kullanıcı, işbu kişisel bilgilerinin aktarılması sürecini de onaylamış sayılır.
3.3 Site yönetimi, Kullanıcılara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla ad, soyadı, e-mail, yaş, cinsiyet vb. kişisel bilgiler de dahil olmak üzere, Kullanıcılara ait bilgilerin işlenmesi süreçlerini yürütür.
3.4 Kullanıcılara ait kişisel bilgilerin işlenmesi süreçleri aşağıda belirtilen hususlar ve prensipler çerçevesinde gerçekleştirilir:
a) Kişisel bilgilerin işlenmesi süreçlerinin maksat ve yöntem açısından yasalara uygun ve iyi niyet temelinde olması;
b) Kişisel bilgilerin toplanması sürecinin temel maksadının önceden belirlenerek ilan edilmiş olan amaçlara uygun olması;
c) Kişisel bilgilerin işlenmesi süreçlerinin hacim ve yöntem bakımından işbu süreçlerin metot ve amaçlarına istinaden önceden tespit edilmiş standartlara uygun olması;
d) Farklı maksatlar çerçevesinde oluşturulmuş ve kişisel bilgileri içeren farklı veri tabanlarının işbu amaçlar arasında herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olması halinde birleştirilmeleri mümkün değildir.
3.5 Site yönetimi Kullanıcılara ait kişisel bilgileri yine Kullanıcının rızasıyla Site üzerinden sunulan hizmet ve ürün satışı faaliyetlerinde işleme hakkına sahiptir.

4. KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI VE KULLANIMI
Kullanıcılara ait kişisel bilgiler elektronik taşıyıcılarda saklanmakta ve işbu Gizlilik politikasının 3. maddesinde ifade edilen mevzubahis şartlara kesin bir uygunlukla kullanılmaktadır.

5. KİŞİSEL BİLGİLERİN AKTARIMI
Kullanıcılara ait kişisel bilgiler herhangi bir 3. tarafa aktarılamaz.

6. KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE SİLİNMESİ
6.1 Kullanıcılara ait kişisel bilgiler Site yönetimine ait elektronik taşıyıcılarda süresiz olarak saklanır.
6.2 İşbu kişisel bilgiler ya Kullanıcının bizzat kendi talebi doğrultusunda ya da Site yönetimin gerekli gördüğü hallerde silinir. Site yönetiminin Kullanıcı tarafından Site üzerinde kaydettiren söz konusu bilgileri gördüğü lüzum üzerine silmeye karar vermesi halinde, bu duruma açıklama getirme gibi bir mükellefiyeti söz konusu değildir.

7. KULLANICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcılar kendilerine ait kişisel bilgilerin işlenmesi süreçlerine istinaden Site yönetiminden bilgi talep etme hakkına sahiptirler.

8. KULLANICI BİLGİLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER
Kullanıcılara ait kişisel bilgilerin bu bilgilere erişim izni olmayan şahıs ve organizasyonlarca gayri hukuki maksatlarla ya tesadüfen silinmesi, değiştirilmesi, bloke edilmesi, kopyalanması, yayımlanması ve benzeri yasa dışı faaliyetlere karşı olarak Site yönetimi işbu bilgilerin korunması için her türlü teknik, yasal ve organizasyonel tedbiri alır.

9. KULLANICILARIN MÜRACAAT HAKKI
9.1 Kullanıcı işbu Gizlilik politikasının 3. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde ve yine işbu Gizlilik politikasının 1. maddesinde belirtilen adrese başvurmak suretiyle kendisine ait bilgilerin değiştirilmesini ya da silinmesini Site yönetiminden yazılı olarak talep etme hakkına sahiptir.
9.2. Kullanıcı tarafından gönderilen yazılı talep, aşağıda belirtilen bilgileri içermek zorundadır:
Gerçek kişi için:
- Kullanıcının Site üzerindeki kişisel verilerine erişimini sağlamak için kullanılmakta olan e-mail, sosyal site bağlantısı ve/veya diğer kimlik bilgileri;
- Kayıt formunu kullanmak suretiyle Siteye kayıt olduğu tarih;
- Yazılı açıklama
- Kullanıcının ya vekilinin imzası.
Tüzel kişiler için:
- Tüzel kişi logosunu bulunduran antetli kağıda yazılmış talep belgesi;
- Kayıt formunu kullanmak suretiyle Siteye kayıt olunan tarih;
- Söz konusu talep belgesi mevzubahis tüzel kişiliği temsile yetkili makam tarafından imzalanmalı ve söz konusu makamda bulunan şahsın yetki belgesi de talep belgesine ayrıca eklenmelidir.
9.3 Site yönetimi, talep belgesinin kendisine ulaşmasının ardından 30 gün içinde Kullanıcının işbu talebine yanıt vermekle yükümlüdür.
9.4 Site yönetimi ile Kullanıcı arasında yürütülen yazışma sürecinde Kullanıcıdan Site yönetimine gelen her türlü belge (yazılı ya da elektronik) kısıtlı erişim bilgisi niteliğine haizdir ve Kullanıcının yazılı rızası olmaksızın yayımlanması mümkün değildir. Talep yollayan Kullanıcıya ait kişisel ya da diğer bilgiler, işbu Kullanıcının özel bir izni olmaksızın ya da yürürlükteki yasal mevzuatlara aykırı bir biçimde farklı maksatlarla kullanılamaz.

İşbu belgede yapılan en son değişiklik 27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.